Amb la publicació al BOE de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de novembre, s’aprova un nou model de nòmina amb el qual els empleats coneixeran amb major detall com es reparteix el seu salari. Les nòmines dels treballadors han d’incloure des d’aquest mes un important canvi: a més de recollir la base de cotització i el tipus de retenció de l’IRPF i cotitzacions aportades per l’empleat, també reflectiran l’aportació de l’empresari a la Seguretat Social. Tot i això, segons el Ministerio de Empleo, les empreses tindran un període de sis mesos per adaptar al seu sistema el nou model de nòmina.

Fins ara, en els rebuts dels salaris dels treballadors únicament es reflectia l’aportació de l’empleat: per contingències comunes (4,70% per a tots els treballadors) i atur i formació professional (un 1,55% en el cas dels treballadors amb contracte indefinit i un 1,00% per als que tenen contracte temporal). És a dir, només apareixia en la nòmina l’aportació del treballador per finançar les pensions, la prestació per desocupació i les accions de formació professional que finança l’Estat.

Nou model de nòminaAra, a més del que aporta el treballador, també s’haurà d’incloure la de l’empresa, és a dir, el 28,3% per contingències comunes; el 5,5% en contractes indefinits per desocupació (6,7% en cas de treballadors temporals, independentment de si té jornada completa o a temps parcial); la cotització per al Fons de Garantia salarial (0,2%); i Formació Professional (0,6%).

Amb aquest nou model de nòmina publicat es dóna compliment a l’article 104.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que va ser afegit amb efectes d’1 de gener de 2013. En aquest article es recull que l’empresari descomptarà als seus treballadors, en el moment de fer-los efectives les seves retribucions, l’aportació que correspongui a cada un d’ells . A més, s’afegeix que en els justificants de pagament de les retribucions, l’empresari ha d’informar els treballadors de la quantia total de la cotització a la Seguretat Social indicant, d’acord amb el que estableix l’article 103.2, la part de la cotització que correspon a l’aportació de l’empresari i la part corresponent al treballador, en els termes que reglamentàriament es determinin.

Les noves nòmines seran d’aquesta manera més completes i cada treballador podrà conèixer amb exactitud quant paga la seva empresa a la Seguretat Social en cotitzacions i per quins conceptes.

El Ministerio de Empleo ha establert un període de sis mesos, fins al 12 de maig de 2015, perquè les empreses s’adaptin al nou model de nòmina que hauran de lliurar als seus treballadors.

[quoteac]Vols saber-ne més? Contacta’ns sense compromís. [/quoteac]