Encara en cocció, el projecte de llei de mesures contra el frau fiscal preveu algunes solucions per tal d’eliminar alguns dels gèrmens patògens que semblen afectar la bona salut de les arques públiques.

Al final, aquesta nostra normativa fiscal serà creditora de l’apel·latiu ”Haute cuisine”. Màxim detall, gran complicació, poc fonament… no em mal interpreteu ho dic en el sentit que el resultat no serà una cassola plena de diners, sinó més aviat un plat molecular.

Els punts més mediàtics que tracta la futura norma són:

PAGAMENTS EN EFECTIU

Es limitaran els pagaments en efectiu iguals o superiors a 2.500,00€ en operacions on intervingui un empresari o professional, sense que sigui d’aplicació a les entitats de crèdit.

La sanció voltarà el 25% de la quantia satisfeta en efectiu, i afectarà ambdues parts excepte que un d’ells comuniqui la operació a l’administració en el termini de tres mesos. En aquest cas no se sancionarà a qui ho comuniqui.

Els no residents no estaran afectats per la mesura mentre els pagaments no superin els 15.000,00€.

EXCLUSIÓ DEL RÈGIM DE MODULS

Aquesta mesura afectaria a aquells empresaris que tributen per el sistema de mòduls i que alhora complissin els següents requisits:

  1. • Que facturin més de 50.000,00€ l’any anterior.
  2. • Que facturin menys del 50% de les operacions a particulars.
  3. • Que la seva activitat sigui alguna de les afectes a la retenció de l1%: fusteria, fabricació d’articles de ferreteria o fusteria, obra, instal·lacions i muntatges, revestiments, serralleria, confecció, indústria del moble de fusta, impressió de textos o imatges, lampisteria, pintura, feines en guix i escaiola, transport de mercaderies i serveis de mudances.

 

RESPONSABILITAT SUBSIDIARIA PER RETENCIONS O REPERCUSSIONS:

Es preveu que els administradors de societats amb activitat i sense patrimoni que presentin de forma reiterada declaracions per retencions o tributs repercutits sense ingressar siguin responsables subsidiaris quan l’administració pugui acreditar que no hi ha una voluntat real de pagar.

INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU EN OPERACIONS IMMOBILIÀRIES:

En supòsits de vendes de terrenys rústics i segones i ulteriors transmissions d’immobles, quan la operació es faci tributar per IVA en exercir el dret a renúncia a l’exempció, l’adquirent n’haurà de fer l’ingrés (i corresponent deducció) de l’IVA.

D’aquesta manera s’evitaran situacions de deducció i devolució en casos que el venedor no ha ingressat l’IVA de la venda.

Més informació| Informe sobre l’avantprojecte de mesures de lluita contra el frau fiscal.

Oscar Masó