Votar a les eleccions municipals 24M 2015

Aquest diumenge 24 de maig se celebraran eleccions municipals a tot l’Estat, a més d’eleccions autonòmiques en la majoria de comunitats autònomes. En funció del paper que vagi a ocupar cada treballador (votant, president o vocal d’una mesa electoral…), l’ empresa té diferents obligacions en matèria de permisos:

  • President o vocal d’una mesa electoral

Si el treballador és designat com a president o vocal ha de complir amb la seva obligació, en tractar-se d’un deure cívic ineludible. Si per el treballador el diumenge 24 de maig és laborable, l’empresa ha de concedir-li un permís retribuït, previ avís i justificació. I treballin o no el diumenge, els treballadors que siguin presidents o vocals tenen dret a una reducció de cinc hores en la jornada de dilluns.

Si el treballador té torn de nit i treballa la nit de dissabte a diumenge, el torn que comença el dissabte es considera jornada laboral del dia electoral, per la qual cosa no treballaria aquesta nit. A més, si treballa la nit anterior a la de la jornada electoral i sol·licita canvi de torn, és obligatori concedir. I si l’empleat ha de treballar en el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral, té dret a que se li redueixi aquest cinc hores.

  • Suplents

El treballador designat suplent té obligació de presentar-se al col·legi electoral a les 8 del matí, per la qual cosa l’ empresa ha de donar-li el corresponent permís retribuït si aquell dia treballa. Si fallés algun titular i ha substituir-lo, el treballador tindrà llavors dret als permisos corresponents (veure punt anterior). Si, per contra, no és necessària la seva presència, podrà acudir a la feina amb normalitat a partir d’aquest moment.

  • Interventor o apoderat

L’interventor té els mateixos permisos que el president i els vocals. Quant a l’apoderat, només té dret al permís retribuït corresponent al dia de les eleccions.

  • Anar a votar

Els treballadors que treballin aquest diumenge tenen dret com a electors a disposar aquest dia d’un permís retribuït per poder votar. La seva durada depèn de la major o menor coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura dels col·legis electorals (que és de 9 del matí a 8 del vespre). Tot i que cada comunitat autònoma decideix la durada d’aquests permisos, com a orientació la norma general (Llei orgànica del règim electoral general) és la següent:

Obligacions empreses eleccions anar a votar 24M 2015

L’empresa decideix com distribuir els permisos als seus treballadors. També pot demanar justificant del temps ocupat per anar a votar. El/la treballador/a aportarà el corresponent justificant mitjançant model oficial signat pel president de la mesa.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial que facin una jornada inferior a l’habitual, la durada del permís retribuït es redueix proporcionalment a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

[quoteac] Tens algún dubte o vols saber més informació sobre les obligacions de l’empresa i drets del treballador en les eleccions del pròxim diumenge 24 de Maig? Consulta sense compromís als nostres laboralistes professionals i et respondrem [/quoteac]

*Autor foto: Jordi Borràs