IVA tablets smartphones

Arrel de la Reforma Fiscal 2015, a partir del mes d’abril de 2015 caldrà aplicar la INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU (i per tant les factures que es rebin aniran sense IVA i l’empresa compradora haurà de repercutir i suportar IVA) a les compres dels següents béns i amb les següents condicions:

Béns:
  • Telèfons mòbils
  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals
Condicions:
  1. Un empresari revenedor d’aquest tipus de béns
  2. Un empresari o professional que no tingui condició de revenedor, quan l’import total de les entregues dels citats béns, documentades en la mateixa factura, excedeixi de 10.000€, exclòs l’IVA. No està permès el desglossament artificial en vàries factures

Amb efectes a 1 d’abril de 2015, en aquests supòsits d’inversió del subjecte passiu d’IVA l’empresa adquirent haurà de comunicar expressa i fefaentment a l’empresari o professional que porti a terme les entregues:

  1. Que estan actuant com a revenedors, quina circumstància s’acreditarà mitjançant certificació emesa per l’Agència Tributària, de durada l’any natural.
  2. Que actuen, respecte aquestes operacions com a empresaris o professionals

Cal tenir en compte que la consideració com a revenedor s’ha de comunicar a l’AEAT mitjançant declaració censal, d’acord amb uns terminis.

[quoteac] Descobreix més novetats sobre la Reforma Fiscal 2015, i recorda que pots consultar als nostres experts en matèria fiscal sense compromís [/quoteac]