Amb l’autorització prèvia pel de Congrés dels Diputats ( Resolució de 9 d’abril de 2020 ) , el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril (BOE d’11 d’abril), prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març,  fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

 

Durant la vigència de la mateixa segueix  limitada la lliure circulació de les persones , podent només desplaçar-se, de forma individual, per a activitats essencials com adquirir aliments o productes farmacèutics, assistir a centres sanitaris, als llocs de treball, per assistir a majors, menors o dependents, així com per raons de força major degudament justificades.

En aquest sentit ,  segueixen suspeses les següents activitats:  l’activitat lectiva presencial a tots els centres educatius i l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili. També seguiran tancades al públic establiments d’oci, instal·lacions culturals, artístiques, d’hostaleria i restauració.

Així mateix, segons el reial decret, els expedients acollits als mecanismes establerts per a aquesta situació ”Expedients de regulació d’ocupació” (ERTO), tindran com a durada màxima «la de l’estat d’alarma decretat», prorrogat inicialment fins al 26 d’abril. És més, la limitació s’aplicarà tant en aquells expedients que tinguin resolució expressa com en els que siguin resolts per silenci administratiu.