Responsabilitat penal persones jurídiques
Article 31 BIS Codi Penal

El comportament de la societat actual en l’àmbit social i econòmic ha portat al legislador a la necessitat de regular de forma més precisa a les persones jurídiques, és a dir, a les societats mercantils. En aquest sentit s’ha modificat el Codi Penal amb l’objectiu d’incloure certes accions comeses dins les estructures de les persones jurídiques com comportaments delictius degudament tipificats, els quals podran ser atenuats en el seu grau de culpabilitat o, fins i tot, eximits de tota culpa, sempre i quan aquestes societats compleixin els requisits que es concreten i regulen en l’article 31 BIS del Codi Penal.

Aquests requisits per poder atenuar o eximir de tota responsabilitat penal a les societats són:

 1. Que l’òrgan d’administració de la societat hagi implementat un sistema de prevenció de delictes consistent en:
  a) Identificar les activitats de risc.
  b) Establir protocols de prevenció de delictes.
  c) Disposar de suficients recursos financers per destinar-los a impedir la comissió dels delictes.
  d) Imposar l’obligació d’informar dels possibles riscos i dels incompliments als encarregats de vigilar el bon funcionament del sistema.
  e) Establir un sistema disciplinari que sancioni el seu incompliment.
  f) Comprometre’s a sotmetre, de forma periòdica, el sistema de prevenció implantat a la societat, per tal de procedir a la seva verificació, revisió i actualització, si cal.
 2. Que l’òrgan de gestió de la societat tingui autonomia en l’organització i control d’aquest sistema.
 3. Que els autors individuals dels delictes hagin eludit el programa de prevenció per decisió pròpia.
 4. Que no s’hagi produït una omissió o exercici insuficient en les funcions de supervisió, vigilància i control per part de l’òrgan de gestió de l’empresa.

Així doncs, d’acord amb aquest nou article del Codi Penal, en tots aquells supòsits que es cometi un fet, susceptible d’estar tipificat penalment, en seu d’una societat mercantil -persona jurídica-, com a norma general haurà de respondre de les conseqüències del delicte, sempre i quan es compleixin tots els requisits abans esmentats.

D’aquí la importància d’implementar, per part del administradors de les societats, un bon sistema de prevenció de delictes.

[quoteac] Si voleu tenir més informació en relació a aquest assumpte no dubteu en posar-vos en contacte amb el departament jurídic del nostre despatx, CA Codina Advocats [/quoteac]