El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), en una recent resolució de 27/05/2024 ha desestimat el recurs contra la resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC), que confirmava una liquidació per l’IRPF del 2009 amb una quota de 222.015,54 euros.

ANTECEDENTS DEL CAS:

El Sr. X va declarar una pèrdua patrimonial de 107.589,75 euros per la venda de participacions de XZ SL, que l’Agència Tributària (AEAT) va considerar incorrecta.

La Inspecció va determinar que el valor de transmissió havia de ser el valor teòric segons el balanç del 2008, resultant en un guany patrimonial de 966.158,99 euros.

El Sr. X va aportar informes pericials que la Inspecció va considerar insuficients per demostrar el valor de mercat declarat.


El reclamant defensa la validesa de la valoració inicial
: El valor teòric de les participacions hauria de tenir en compte un deteriorament no comptabilitzat.

El TEAC confirma que el valor teòric ha de basar-se en el balanç sense correccions extracomptables, rebutjant l’argument del deteriorament no comptabilitzat. Desestima el recurs, confirmant la liquidació impugnada i rebutjant els arguments del reclamant.

Desenvolupant el punt referent al valor teòric:

El reclamant, defensa que el valor teòric de les participacions de XZ SL hauria de tenir en compte un deteriorament no comptabilitzat en el balanç de l’any 2008. El reclamant argumenta que aquest deteriorament és rellevant per a la determinació del valor real de les participacions transmeses.

Indica que, tot i que el deteriorament del crèdit que XZ SL tenia amb LM SL no està comptabilitzat, aquest deteriorament existeix i hauria de ser considerat en la valoració teòrica de les participacions.

El reclamant aporta documentació per provar l’existència del deteriorament, incloent informes pericials i altres documents que mostren que LM SL tenia un patrimoni net negatiu a 31/12/2008, cosa que justificaria el deteriorament del crèdit.

La finalitat de l’article 37.1.b) de la LIRPF és aconseguir una valoració que s’ajusti a la realitat econòmica, i per això, el deteriorament no comptabilitzat hauria de ser considerat per reflectir millor aquesta realitat.

Decisió del TEAC:

Rebuig de la correcció: El TEAC conclou que l’article 37.1.b) de la LIRPF conté una regla especial de valoració que no admet correccions no previstes explícitament per la norma. El valor teòric ha de ser el que resulta del balanç sense cap ajustament per deteriorament no comptabilitzat.

Aplicació de la regla objectiva: El TEAC reitera que, atès que el contribuent no ha provat que el valor de transmissió declarat es correspon amb el valor de mercat, s’ha d’aplicar la regla objectiva de valoració que preveu la norma, sense cap correcció.

A més, El TEAC considera que la justificació de la Inspecció sobre la inexistència del deteriorament no era necessària perquè la norma no permet ajustar el valor teòric basat en suposats errors en el balanç.

Per tot això, el TEAC rebutja l’argument del reclamant i confirma la valoració de la Inspecció sense tenir en compte el deteriorament no comptabilitzat.

Accés a la resolució