La resolució del TEAC de data 22/04/2024 resolt quines despeses relacionades amb l’arrendament s’han de prorratejar i quines no.

Segons el seu criteri, el fet que els serveis de conservació i manteniment es duguin a terme de manera sistemàtica o periòdica, en lloc d’intervencions esporàdiques, no altera la consideració d’aquesta despesa com a despesa de conservació i/o reparació, que està exempta de prorrateig.

Així doncs resolt:

Conservació i Reparació: 

Manteniment de piscina i jardí: Les factures corresponents a la conservació i manteniment de la piscina i el jardí de l’immoble s’admeten íntegrament. La periodicitat del servei no afecta al seu deducibilidad completa, ja que són necessaris per a mantenir l’ús normal

de l’immoble i evitar la seva deterioració.

Reparació de la caldera i fugides d’aigua: Factures relacionades amb la reparació de la caldera i fugides d’aigua també s’admeten completament, classificades com a despeses de conservació i reparació necessaris per a l’habitabilitat de l’immoble.

Desinfecció de formigues: Admès íntegrament, ja que és una despesa necessària per a mantenir l’immoble en condicions habitables.

Subministraments i Altres Despeses Proporcionals:

Subministrament d’internet: Les factures d’internet es dedueixen proporcionalment als dies que l’immoble va estar arrendat (2 dies de 365).

Subministraments de llum i aigua: Deduïbles en proporció al temps d’arrendament (2 dies de 365).

Assegurança de la llar: Proporcionalment deduïble segons els dies d’arrendament en 2017, excloent el temps de cobertura en 2018.

Neteja per a lloguer: Factures per neteja específica per a l’entrada de l’inquilí s’admeten íntegrament, ja que beneficien directament a l’arrendatari.

Accés a la resolució