Modificacions importants al procediment de regularització de quotes del RETA

Amb vigència a partir de l’1 d’agost de 2024, s’han introduït modificacions importants en el procediment de regularització de quotes a la Seguretat Social per als treballadors per compte propi (autònoms). Aquestes modificacions s’han considerat necessàries després de la implantació del nou sistema de cotització per als treballadors autònoms.

Les principals novetats inclouen:

  1. Determinació de la base aplicable en casos d’altes presentades fora de termini i en períodes inclosos en actes de liquidació per manca d’alta promogudes per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).
  2. Càlcul de la quota de Seguretat Social resultant del procediment de regularització, tenint en compte no només els rendiments derivats de les activitats econòmiques, empresarials o professionals del treballador autònom, sinó també altres circumstàncies concurrents que poden ser determinants de la quantia de la quota.
    • les possibles modificacions en la classificació econòmica de l’activitat exercida pel treballador autònom;
    • les actualitzacions de la data d’alta o baixa del treballador;
    • La seva inclusió en una tipologia específica de treballador autònom que implica una base de cotització concreta o l’aplicació de bonificacions específiques a la cotització.
  3. Establiment del procediment per a la regularització anual de rendiments en situacions específiques com a treballadors autònoms que simultaniegin l’activitat al RETA i al Grup I del RETM, treballadors autònoms artistes amb baixos rendiments, i treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant, així com els socis treballadors de les cooperatives de treball associat.