LA PLUSVALUA MUNICIPAL ES CONSTITUCIONAL

El ple del Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’inconstitucionalitat contra  el RD-Llei 26/2021, de 8 de novembre que fou dictat amb la finalitat d’adaptar l’impost sobre la plusvàlua municipal a la legalitat i amb motiu que segons redacció existent en aquells moments, es va declarar inconstitucional.Per tant, la redacció actual té el vistiplau del Tribunal Constitucional, d’acord amb els dos principals motius d’inconstitucionalitat plantejats:

  • Ús inapropiat del Reial Decret-Llei
  • Vulneració dels límits materials previstos per aquest vehicle normatiu segons l’art. 86.1 de la CE en relació a l’art. 31.1 (afectació al deure de contribuir d’acord amb la capacitat econòmica).

Accés a la nota de premsa | https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2023_019/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2019-2023.pdf