En data 31 de març de  2010 ha sortit publicada la ordre EHA/799/2010 per la qual s’aprova el model de declaració de l’IRPF, el de l’esborrany així com els seu respectiu funcionament.
Pel què fa a l’esborrany, aquest es podrà demanar exclusivament quan es rebin les següents rendes:
a) Rendiments del treball.
b) Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o de lletres del tresor.
c) Imputació de rendes immobiliàries que provinguin d’un màxim de dos immobles.
d) Guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, així com subvencions per adquisició d’habitatge habitual.
Les dates per sol·licitar-lo van del dia 5 d’abril al 23 de juny de 2010, i per a la seva confirmació o subscripció, amb independència de si són a  retornar o a ingressar el termini a’obre el dia 5 d’abril i finalitza el 30 de juny de 2010. Si es desitgés domiciliar l’import a ingressar, només seria viable aquesta opció fins el dia 25 de juny de 2010.
Les dates per presentar la declaració d’IRPF, en canvi, van del 3 de maig al 30 de juny de 2010. En cas d’ajornament del 2n pagament (40% de l’import a ingressar) , la data prevista per al segon càrrec és el dia 5 de novembre de 2010.

D’acord amb la ordre, no vindran obligats a declarar els contribuents que al llarg de 2009 de forma individual o conjunta només obtinguin: 

a) Rendiments íntegres del treball amb el límit general de 22.000 euros anuals quan procedeixin d’un sol pagador. Aquest límit també s’aplicarà quan es tracti de contribuents que percebin rendiments procedents de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:
1.ª Que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals. 

2.ª Que els seus únics rendiments del treball consisteixin en les prestacions passives i la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial. 
b) Rendiments íntegres del treball amb el límit de 11.200 euros anuals, quan:
1.º Procedeixin de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals. 

2.º Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les percebudes dels pares, en virtut de decisió judicial. 

3.º El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

4.º Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

c) Rendiments íntegres del cabdal mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

d) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals

Tampoc haurien de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros. 

Estaran obligats a declarar els contribuents que tinguin dret a deducció per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i segurs de dependència que redueixin la base imposable, quan exercitin tal dret. 

Més informació |Ordre EHA/799/2010 que aprova el model de declaració de l’impost  

Oscar Masó