IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES

La Disposició Addicional 59ª de la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques permet la llibertat d’amortització per a determinats vehicles i noves infraestructures de recàrrega (les que s’informen a la DA 18ª de la Llei de l’Impost sobre Societats).

Això significa que els contribuents que utilitzin aquests actius per la seva activitat econòmica podran aplicar aquesta llibertat d’amortització, independentment del mètode de determinació del seu rendiment net.

La contrapartida serà que, quan es venguin aquests vehicles o instal·lacions de recàrrega que hagin utilitzat aquesta llibertat d’amortització, per calcular la plusvàlua o minusvàlua, no es reduirà el valor d’adquisició pel valor de les amortitzacions deduïdes fiscalment que superin les que haurien estat deduïbles si no s’hagués aplicat aquesta llibertat.

Aquest excés es considerarà rendiment íntegre de l’activitat econòmica el període impositiu en què es realitzi la venda, independentment del mètode de determinació del rendiment. Això suposarà que el guany tributarà a la base general (tipus marginal de fins el 50%), a diferència d’una operació normal, quin guany tributaria a la base de l’estalvi (al tipus màxim del 28%).

Exemple:

Valor d’adquisició original: 40.000€.

Preu de venda dos anys després: 30.000€.

SENSE LLIBERTAT D’AMORTITZACIO:

En una situació normal (sense llibertat d’amortització), si s’hagués aplicat una amortització lineal del 16%, només una part del valor del vehicle s’hauria deduït fins al moment de la venda, en l’exemple, 12.800€.

En aquest cas, la plusvàlua seria:

Valor comptable després de l’amortització: 40.000€ – 12.800€ = 27.200€

Preu de venda: 30.000€

Guany patrimonial: 30.000€ – 27.200€ = 2.800€ (a tributar a la base de l’estalvi).

AMB LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ:

Com que s’ha aplicat la llibertat d’amortització, no es minora el valor d’adquisició pels 40.000€ amortitzats.

Es considerarà com a rendiment íntegre de l’activitat econòmica l’excés d’amortització deduïda, això és 27.200€ (40.000€ -12.800€) el període impositiu de la venda.

Es considerarà com a guany patrimonial a tributar a la base de l’estalvi 2.800€ (30.000€-27.200€).

COMPTE!!! Es important tenir present que l’afectació a l’activitat d’un vehicle nou és incompatible amb la deducció prevista a la llei de l’IRPF prevista a la Disposició adicional 58ª.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

La Disposició Adicional 18ª de la Llei de l’Impost sobre societats substitueix l’amortització accelerada, permetent la llibertat d’amortització per a determinats vehicles nous i noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sempre que estiguin efectes a activitats econòmiques i entrin en funcionament durant els anys 2024 i 2025.

Vehicles nous: Els vehicles inclosos són els FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, segons la definició de l’annex II del Reglament General de Vehicles.

Infraestructures de recàrrega: Les noves infraestructures de recàrrega poden ser de potència normal o alta, segons la Directiva 2014/94/UE.

Requisits per aplicar la llibertat d’amortització:

Presentar la documentació tècnica necessària (Projecte o Memòria) segons el Reial decret 842/2002, elaborada per un instal·lador autoritzat i registrat al Registre Integrat Industrial.

Obtenir el certificat d’instal·lació elèctrica verificat per la Comunitat Autònoma competent.

Accés a la norma