La inspecció havia resolt que un percentatge de les vendes havien de ser en efectiu (un 31,79%) i que aquestes (en no constar a la comptabilitat) s’havien amagat. Aquesta estimació la va obtenir d’altres tres inspeccions fetes a Tarragona i corresponents resultats del sector.

Durant la inspecció es va informar que l’empresa havia traslladat als seus treballadors que no podien fer operacions en efectiu (amb motiu de furts que havien succeït), a més d’aportar una testifical conforme el software complia els requisits d’integritat i no manipulació de les factures emeses, entre altres contraindicis d’operacions en efectiu.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de març de 2024 ha considerat que la inspecció tributària no pot aplicar el mètode d’estimació indirecta motivat en el baix percentatge de vendes en efectiu d’una perruqueria.

Accés a la sentència