A continuació s’adjunta un resum de la informació provinent de l’AEAT per el cas de contribuents que pateixen algun tipus d’estafa online, i la seva relació amb l’IRPF:

Es el cas d’una estafa en una aplicació d’internet a través de la qual es van realitzar compres. S’ha presentat denúncia davant la Policia Nacional. Es consulta si és viable declarar aquesta pèrdua patrimonial.

Resposta

Quan sigui possible identificar l’autor de l’estafa l’import defraudat no dona lloc a una pèrdua patrimonial, ja que en principi es considera existent un dret de crèdit enfront de l’estafador, per la qual cosa s’aplicarà l’article 14.2.k) de la Llei de l’IRPF, i la pèrdua serà imputable a l’exercici en què es compleixi el termini d’un any des de l’inici del procediment judicial destinat a l’execució del crèdit.

Quan no sigui possible identificar l’autor de l’estafa l’import defraudat constituirà una pèrdua patrimonial en la mesura que no es pugui determinar l’existència d’un dret de crèdit contra l’estafador per desconèixer la seva identitat. No obstant això, la pèrdua només es pot declarar quan quedi justificada tant l’existència de la compra com la quantia defraudada, i per l’import no cobert per cap assegurança, corresponent als òrgans de gestió i inspecció la valoració de les proves que s’aportin. S’imputa al període impositiu en què es produeix l’estafa.

Accés a l’AEAT