Una recent sentència del Tribunal Suprem de 17/06/2024 ratifica que, durant l’interval que hi ha entre l’atorgament de l’escriptura de constitució d’una societat de responsabilitat limitada i la seva inscripció en el Registre Mercantil, no procedeix la subjecció de l’entitat a l’impost sobre societats sinó la subjecció dels seus socis al règim d’atribució de rendes en l’IRPF. Això, fins i tot, si abans de la data del meritament ja s’ha causat l’assentament de presentació i la inscripció es produeix amb posterioritat a aquesta data.

El cas d’objecte de tractament corresponia a una constitució d’una SL davant notari de data 30/06/2014. Es va sol·licitar inscripció al Registre Mercantil en data 16/12/2014 i va ser inscrita el 2015 (retrotraient l’eficàcia de la inscripció a la data de l’assentament de presentació).

La tributació de les rendes obtingudes per la societat l’any 2014 correspon als socis per IRPF.

Accés a la sentència