En la venda de 2 immobles, una societat encarrega a la Notaria la gestió dels impostos. A les escriptures públiques de transmissió es va indicar que la notaria efectuaria la gestió del document en el Registre de la Propietat i l’Oficina Liquidadora, comprometent-se a realitzar les provisions de fons necessàries per al pagament d’honoraris notarials, registrals i liquidació dels impostos. La notaria va presentar les liquidacions d’ITPyAJD. La societat no va presentar l’IVA corresponent i va ser sancionada per l’Administració.

La demandant al·lega la manca de motivació de la sanció imposada.

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional d’Andalusia va considerar que les sancions estaven motivades i que la culpabilitat es presumeix de la valoració conjunta de la prova.

El Tribunal Superior de Justícia destaca la manca de valoració adequada per part de l’Administració tributària i l’absència de culpabilitat en l’actuació de la demandant. Basa la seva decisió en una motivació insuficient dels acords sancionadors: L’Administració tributària no va proporcionar una motivació adequada per a les sancions imposades a la societat. Els acords sancionadors es van limitar a indicar que el contribuent va ometre la diligència exigible, sense respondre a les al·legacions exculpatòries presentades per la demandant.

La demandant va presentar diverses al·legacions exculpatòries, com el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i la declaració-resum anual de l’IVA, que incloïa la transmissió dels immobles. A més, a les escriptures públiques de transmissió es va indicar que la notaria s’encarregaria de la gestió en el Registre de la Propietat i l’Oficina Liquidadora, comprometent-se a realitzar les provisions de fons necessàries.

El Tribunal va considerar que la conducta del contribuent no podia qualificar-se de culposa. El fet que la notaria, presumiblement coneixedora del dret tributari, hagi liquidat l’ITP en lloc de l’IVA, juntament amb el pagament de tributs i la inclusió de la transmissió en les declaracions de l’impost, indicaven que el contribuent va actuar amb la diligència deguda.

A causa de la manca de valoració adequada per part de l’Administració i a l’absència de prova de culpabilitat, el Tribunal va decidir anul·lar les sancions imposades a la societat.

Accés a la sentència