Està en fase de tramitació el projecte d’ordre per la qual es modifica l’orde eha/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aproven els models d’IVA que preveuen les rectificacions d’autoliquidacions.

S’introdueix la possibilitat d’establir un sistema únic per a la correcció de les autoliquidacions, regulant amb aquesta finalitat la nova figura de l’autoliquidació rectificativa.

Aquesta nova figura substituirà l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació. D’aquesta manera, mitjançant la presentació d’una autoliquidació rectificativa l’obligat tributari, podrà rectificar, completar o modificar l’autoliquidació presentada amb anterioritat, amb independència del resultat d’aquesta, sense necessitat d’esperar, en el cas de sol·licitud de rectificació, una resolució administrativa.

Es preveu la seva aplicació a partir de l’octubre:

  1. En el cas de subjectes passius amb període de liquidació mensual, s’aplicaria per primera vegada a l’autoliquidació de setembre de 2024.
  2. En el cas de subjectes passius amb període de liquidació trimestral, s’aplicaria per primera vegada a l’autoliquidació del tercer trimestre de 2024.

Amb aquesta finalitat, l’ordre introdueix en el citat model a més de les necessàries caselles per identificar l’autoliquidació rectificativa i, si és el cas, les causes que la motiven, dues noves caselles.

CASELLA 108 quan es tracta d’una discrepància de criteri administratiu. Aquesta solució tranquil·litza tots aquells que preveien, en l’autoliquidació rectificativa, una automatització del sistema de devolució amb el risc de sanció, de ser el cas que aquesta posteriorment fos comprovada.

CASELLA 111 que permet diferenciar la devolució associada a una devolució d’ingressos indeguts.

Accés al projecte de la norma