9h - 13.30h /14.30h - 18h / Div. 8h - 14h
 Dels Vern, 3. Girona. Tel.: 972 205 100

Nou Reglament europeu de protecció de dades

Creat per el feb 16, 2018 a |

Les empreses s’han d’adaptar aquest nou marc jurídic que será aplicable de manera homogènia a tota la Unió Europea a partir del 25 de maig del 2018.

El proper 25 de maig de 2018 finalitzarà el període transitori d’adaptació al Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, que va aprovar-se el passat 27 d’abril del 2016. Aquesta nova regulació introdueix nombroses novetats en l’àmbit de protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones, així com de les obligacions de les persones i empreses que tracten dades de caràcter personal.
Així, entre d’altres novetats, s’introdueixen nous drets per a les persones afectades. Com ara el dret a l’oblit, el dret a la portabilitat o el dret a la limitació del tractament. Alhora també s’amplien les informacions que s’han de facilitar a les persones en el moment que es recullen les seves dades. Per exemple, s’haurà d’informar del termini de conservació de les dades, del dret d’aquestes a retirar-les en qualsevol moment el consentiment pel tractament de les dades o del dret de ser informades de les violacions de seguretat que hagin comportat un risc per a les seves dades personals.

Una altra novetat és la necessitat de designar un delegat de protecció de dades en aquells casos que existeixin tractaments a gran escala o bé es tractin dades personals de categories especials o sensibles. Aquest delegat té com a funció bàsica l’avaluació de les mesures adoptades i la supervisió del compliment de la normativa. I s’haurà de comunicar el seu nomenament a l’autoritat competent.

Uns dels canvis més significatius és l’obligació de recaptar el consentiment exprés i inequívoc de l’afectat. D’aquesta manera, deixaran de ser vàlids tots aquells consentiments que s’haguessin obtingut en anterioritat per mitjà de caselles prèviament marcades. Per la qual cosa, serà necessari recollir novament el consentiment d’aquestes persones pel tractament de les seves dades personals. A més, també serà necessari recollir el consentiment de totes aquelles persones que no es pogués provar que ja es disposava el mateix. Per tot això, els responsables i encarregats de tractaments tenen l’obligació d’adequar les operacions de tractament de dades personals que duen a terme a les seves empreses al que es preveu en aquest nou Reglament General de Protecció de Dades.

Caldrà doncs, revisar les mesures implementades i realitzar les modificacions necessàries als efectes de donar compliment a aquesta nova normativa. Així, entre d’altres, s’hauran de revisar els protocols de seguretat, crear un registre de les activitats de tractament que es duguin a terme a l’empresa, revisar les clàusules informatives i els contractes d’encàrrec de tractament que s’utilitzaven fins ara, revisar els consentiments, establir un protocol de notificació per violacions de seguretat, nomenar un delegat de protecció de dades, si s’escau, etc.

Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria jurídica.

Manual de prevenció de delictes penals

Creat per el feb 15, 2018 a |

RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Els recordem que, tal i com ja els vàrem informar en una circular anterior, la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modificava la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal (CP), va introduir per primera vegada una regulació expressa de la responsabilitat penal de les persones jurídiques pels delictes comesos en el seu nom per part dels seus legals representants, administradors de fet o de dret, treballadors i/o empleats. 

Aquesta reforma, inclou entre les seves novetats, l’existència d’atenuants i eximents per a la persona jurídica, sempre que les empreses disposin dels anomenats MANUAL DE PREVENCIÓ DE DELICTES.

Els principals objectius de l’esmentat Manual de Prevenció De Delictes són:

PREVENIR

Prevenir mitjançant l’aplicació del manual, la comissió per qualsevol representant, professional, i/o empleat de qualsevol dels delictes previstos.

ASSEGURAR

Assegurar l’efectivitat de les normes i procediments de control il·lícits per part dels professionals i/o treballadors que minimitzin el risc de comportaments

INFORMAR

Informar als professionals i/o empleats de les conseqüències que puguin ser imposades a l’empresa en cada cas que algun dels delictes rellevants sigui comès.

MANIFESTAR

Manifestar de forma clara que l’empresa condemna qualsevol conducta que és contrària a la llei i que aquestes conductes suposen un incompliment de les polítiques i procediments interns.

ACREDITAR

Acreditar que l’empresa ha exercit el control sobre la seva activitat empresarial, complint d’aquesta manera amb l’exigència contemplada en el codi penal.

MILLORAR

I, en última instància, donar cobertura i suport a l’establiment de noves mesures efectives per a la millor detecció i control de delictes comesos dins la persona jurídica un cop aquests ja s’han produït perquè pugui promoure el corresponent atenuant ​​de la responsabilitat penal.

El Manual de Prevenció De Delictes consisteix en cinc parts:

 

1 – MAPA DE RISCOS PENALS

En confeccionar un Mapa de Riscos Penals, mitjançant el qual es s’ha de identificar i definir els diferents àmbits de risc penal que existeixin en cadascun dels processos i en les operacions dels diferents departaments i àrees de l’empresa, assenyalant el seu grau de probabilitat i especificant quines mesures s’han implementat per preveure i evitar la seva comissió.

2 – CODI DE CONDUCTA

En dissenyar un Codi de Conducta que estableixi un conjunt de normes i principis generals de govern, comportament i conducta ètica que resulti d’aplicació a totes les persones físiques que participen en el projecte de l’empresa.

3 – PROTOCOL DE PREVENCIÓ

3.- En elaborar un Protocol de Prevenció, és a dir, s’han de confeccionar unes eines que permetin donar compliment a les obligacions de control que s’estableixen en l’ordenament jurídic per a les persones jurídiques i evitar així la seva possible responsabilitat penal.

Aquestes eines consistiran en:

a.- Disposar d’un òrgan de control intern anomenat Comitè de Compliment.

b.- La implantació de procediments interns.  

                             b1.- sistemes interns existents

                             b2.- canals de denuncies

                             b3.- catàleg d’infraccions i sancions

4.- Realitzar anualment la Verificació del compliment del Manual.

4 – REVISIONS

El Manual de Prevenció de Delictes s’ha de revisar sempre, com a mínim. un cop l’any, i s’haurà de modificar si es produeixen canvis rellevants en l’organització o en l’estructura de control que s’ha dissenyat per aquests motiu, també quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants i sempre que es posin de manifest infraccions que així ho aconsellin.

5 – RECURSOS FINANCERS

5.- En disposar de Recursos Financers: la societat haurà de disposar de models de gestió dels seus recursos financers adequats per poder evitar la comissió dels delictes que han de ser previnguts.

Sense la implementació del Manual de Prevenció de Delictes, els òrgans d’administració de les societats mercantils no podran atenuar o exonerar les responsabilitats penals que eventualment puguin derivar-se’n de l’activitat de l’empresa.

Si tens qualsevol dubte, vols ampliar informació al respecte o confeccionar els documents necessaris per tal d’implementar les eines de prevenció de riscos penals per a la teva empresa, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria jurídica.

 

Tipus i bases de cotització 2018

Creat per el feb 1, 2018 a |

El Govern d’Espanya va publicar en el BOE núm 26 de 29 de gener de 2018, l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, amb la que es desenvolupen las normes legals de cotització a la Seguridad Social, desocupació, protecció por cessament d’ activitat, FOGASA i formació professional per el exercici 2018. Entre les novetats més destacades:

RÈGIM GENERAL

L’ordre per la qual es desenvolupen les bases legals de cotització detalla que la base màxima de cotització es manté en els 3.751,2 euros mensuals mentre que la mínima s’eleva a 858,6 euros (enfront dels 825,6 euros del passat any).

Els tipus de cotització per a 2018 queden igual que el 2017, de manera que per contingències comunes serà del 28,3%, del qual el 23,6% és a càrrec de l’empresa i el 4,7%, del treballador.

En el cas de la cotització addicional per les hores extraordinàries per força major, s’efectuarà aplicant el tipus del 14%, del qual el 12% serà a càrrec de l’empresa i el 2%, a càrrec del treballador.

Per a la resta d’hores extres, es manté el tipus de cotització addicional del 28,3%, del qual el 23,6% el paga l’empresa i el 4,7%, l’empleat.

També es mantenen els tipus de cotització per desocupació, tant per al tipus general, al 7,05% (5,50% a càrrec de l’empresa i 1,55%, del treballador); així com per als de durada determinada a temps complet o a temps parcial (8,30%: 6,70% per a l’empresa i 1,60% per treballador).

En el cas de la cotització per al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), continua el tipus del 0,20% a càrrec de l’empresa; i també es manté la cotització per a la formació professional en el 0,70% (0,60% a càrrec de l’empresa i el 0,10% a càrrec del treballador).

AUTÒNOMS

Per als autònoms, la base mínima de cotització ha augmentat a partir de l’1 de gener d’aquest any un 3%, fins als 919,8 euros mensuals, mentre que la màxima es manté en els 3.751,2 euros.

Per a aquests treballadors el tipus de cotització per contingències comunes al règim especial, RETA, seguirà sent del 29,80%; si està acollit a les contingències per cessament d’activitat (atur dels autònoms), serà del 29,3%; mentre que si no té la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR

En el cas dels empleats de la llar, s’actualitza l’escala de cotització (per contingències comunes i professionals) en funció de les retribucions mensuals, de manera que en el primer tram, amb salaris de fins a 196,15 euros mensuals, la base de cotització serà de 167,74 euros; mentre que l’últim, des 858,61 euros al mes de sou, la base de cotització és de 896,94 euros.

En 2018, s’ha elevat el tipus de cotització per contingències comunes del sistema especial d’empleats de la llar fins al 27,4% (enfront del 26,5% de 2017), dels quals 22,85% va a càrrec de l’ocupador i 4,55% a càrrec de l’empleat.

COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE

Durant l’any 2018, la cotització a la Seguretat Social i altres contingències protegides pels treballadors que hagin subscrit un contracte per a la formació i l’aprenentatge s’efectuarà d’acord amb el següent:

La cotització a la Seguretat Social consistirà en una quota única mensual de 41,74 euros per contingències comunes, dels quals 34,80 euros són a càrrec de l’empresari i 6,94 euros a càrrec del treballador, i de 4,78 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

La cotització al Fons de Garantia Salarial consisteix en una quota mensual de 2,64 euros, a càrrec de l’empresari.

Als efectes de cotització per formació professional, s’abonarà una quota mensual de 1,45 euros, dels quals 1,28 euros corresponen a l’empresari i 0,17 euros al treballador.

Podeu llegir el Reial Decret del BOE sencer aquí:

 

Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria laboral.

Els agents immobiliaris hauran d’informar a hisenda de la cessió d’un habitatge d’ús turístic

Creat per el gen 4, 2018 a |

Declaració informativa obligatòria

 

Comencem el 2018 amb diferents novetats en matèria fuscal. En aquest article volem destacar el Reial Decret 1070/2017 que resumidament podríem dir que modifica el reglament de gestió i inspecció tributària, desenvolupa una nova declaració informativa obligatòria per els intermediaris en la cessió d’habitatges d’ús turístic.

En principi semblava que només afectaria a plataformes col·laboratives (tipus Airbnb) però llegint-la amb deteniment, també afectarà a APIS i altres agents immobiliaris que fan d’intermediaris en la cessió d’habitatges d’ús turístic (lloguers de curta durada de l’article 5.e LAU).

Aquesta normativa obligarà als intermediaris (agents immobiliaris) a portar un exhaustiu control de les dades de tots aquells immobles objectes de cessió temporal, els seus propietaris i els ingressos que n’obtenen, i suposarà una nova font d’informació i control per part d’hisenda.

El formulari i dates de declaració informativa resten pendents de desenvolupament reglamentari.

Podeu llegir el Reial Decret del BOE sencer aquí i anar al punt onze.

Si tens qualsevol dubte sobre com gestionar fiscalment un habitatge d’ús turístic o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal.

 

Campanya solidària de Xaropclown amb Maset: col·laborar-hi no costa res!

Creat per el des 29, 2017 a |

La ONG XaropClown participa durant aquest Nadal a la campanya #porun2018denarices de Maset.

En aquesta campanya, l’empresa Maset donarà 5€ a XaropClown per cada fotografia rebuda amb els hashtags #perun2018denassos i #xaropclown.

XaropClown Pallassos d'Hospital Girona

Què heu de fer per col·laborar-hi?

 1. Fer-te una foto amb un tap de suro al nas.
 2. Compartir-la públicament a Facebook, Twitter o Instagram afegint al text de la foto #perun2018denassos #xaropclown.

Pots publicar tantes fotos com vulguis, i per cada una, Maset farà un donatiu de 5€ per XaropClown. A més, entraràs en el sorteig d’un lot de productes Maset. Una iniciativa única per col·laborar amb propostes molt interessants com la dels Pallassos d’hospital de Girona.

Si teniu dubtes podeu consultar tota la informació sobre la campanya a la pàgina web de Maset. http://www.maset.com/somriures/

Difoneu la campanya entre la vostra família, amics i coneguts per col·laborar amb XaropClown, la ONG gironina que treballa per millora la qualitat de vida dels infants i la gent gran hospitalitzats des de fa deu anys.

Principals novetats de la nova Llei dels Autònoms 2017-2018

Creat per el des 19, 2017 a |

El dia 25 d’octubre del 2017 es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Entre les novetats, cal destacar les següents:

MESURES PER A NOUS I NOVES AUTÒNOMS

 • Les persones que es donin d’alta com a autònomes per primer cop a la seva vida tindran una tarifa plana de 50 euros durant un any (12 mesos). Actualment aquesta bonificació en la quota és de mig any (6 mesos).
 • També gaudiran d’aquesta tarifa plana (50 euros durant 12 mesos) les persones que es tornin a donar d’alta d’autònomes dos anys després d’haver cessat la seva activitat anterior. Ara han d’haver passat 5 anys.
 • A més de la tarifa plana dels 12 primers mesos, els autònoms gaudiran de dues bonificacions més: dels 12 als 18 mesos pagaran uns 130 euros/mes, i dels 18 al 24, aproximadament uns 180. En total, els nous autònoms (o els que ho tornin a ser-ho dos anys després) disposaran de 2 anys bonificats. Fins el moment, el més habitual és que aquestes bonificacions s’allarguin durant 18 mesos.
 • Aquests tres primers punts sobre tarifes entraran en vigor a partir de l’1 de gener del 2018. Les noves bonificacions no es podran aplicar fins a principis de l’any vinent.

MESURES EN COTITZACIONS I PROTECCIÓ SOCIAL

 • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat.
 • S’ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es reincorporen a la feina després de la baixa per maternitat.
 • Es manté que els autònoms de baixa maternal puguin contractar una persona amb una exempció del 100% en la cotització de la Seguretat Social.
 • Es reconeixen els accidents laborals “in itinere” (anar i tornar del treball) dels autònoms. Fins el moment no estava reconegut. Ara s’equipara amb els treballadors de compte aliena.
 • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici. També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.. (2018)
 • Es redueix a un 10 % el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés. Passa a ser del 10%, quan ara és del 20%.
 • Les persones discapacitades gaudeixen de bonificacions (fins el 50% de descompte) en les quotes durant 5 anys.
 • Es permet la comptabilització de la feina per compte propi amb la pensió al 100% de l’autònom. L’autònom (persona física) beneficiari d’una pensió de jubilació i que tingui contractat al menys 1 treballador assalariat, podrà compatibilitzar el seu salari amb el 100% de la quantia de la jubilació.
 • Es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • El retorn de l’excés de cotització automatitzat, dels treballadors amb pluriactivitat. La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la.

MESURES EN L’ÀMBIT FISCAL

 • S’han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes. (2018)
 • Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments, com l’aigua, la llum, l’electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa. (2018)
 • S’han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament l’activitat, amb un límit de 26 euros diaris, sempre que puguin comprovar a través de mitjans telemàtics. (2018)

Si tens qualsevol dubte sobre les novetats de la llei d’autònoms o vols ampliar informació al respecte, consulta’ns sense compromís.

21-D Eleccions: Preguntes freqüents en matèria laboral

Creat per el des 12, 2017 a |

El DOGC i el BOE han publicat el passat 1 de desembre, l’ordre que estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions del Parlament de Catalunya del 21 de desembre. El text disposa en un primer article que les empreses han de concedir a les persones que tinguin la condició d’electors un permís de quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret a vot.

Aquesta llicència es fa extensible al vot per correu per a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en d’altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre.

Els permisos per exercir el dret a vot són retribuïts i de caràcter no recuperable. A continuació us aclarim com gaudir d’aquests permisos:

Nombre d’ hores de permís que disposen els treballadors per anar a votar

Per a aquelles persones la jornada laboral de les quals coincideixi entre 2 i menys de 4 hores, el permís serà de 2 hores; i si la coincidència és de 4 o més hores, s’ha de concedir el permís general de 4 hores.

Pels treballadors amb jornada parcial, s’ha de reduir proporcionalment la durada del permís.

En quins casos no es podrà gaudir del permís?

No podran gaudir de l’esmentat permís aquelles persones treballadores la jornada de les quals coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals en com a màxim 2 hores i aquelles en què no coincideixi.

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides pel permís?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari/a.

Cal aportar un justificant de votació a l’empresa?

Els empresaris/es tenen dret a sol·licitar als seus treballadors un justificant expedit per la mesa electoral que acrediti que han votat, per tal d’abonar el salari a l’empleat del temps utilitzat exercir el seu dret al vot.

Permisos concedits als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats

 • MEMBRES DE LA MESA O INTERVENTORS que el dia de les eleccions els coincideixi amb la jornada laboral disposaran d’un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d’un permís a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
 • MEMBRES DE LA MESA  INTERVENTORS: Els membres de la mesa o interventors, que el dia de les eleccions coincideixi amb el dia de descans setmanal, disposaran del permís de les 5 primeres hores.
 • APODERATS: Els apoderats només disposaran de permís el dia 21 de desembre.

JUSTIFICANT: A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, els empresaris/es tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l’exhibició del justificant acreditatiu corresponent.

Possibilitat de canvi de torn als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats

Si alguna de les persones incloses com a membres de la mesa electoral, interventors i apoderats incloses hagués de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari/a ha de canviar-li el torn a petició de l’interessat.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 21 de desembre perquè puguin emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de Desembre de 2017.

Fotografia urna: Wikipedia

Vine a la cloenda dels 10 anys de Xaropclown!

Creat per el nov 28, 2017 a |

L’associació de professionals del riure i el somriure dins d’hospitals ha estat celebrant diversos actes aquest 2017 per celebrar els 10 anys de trajectòria, i el pròxim diumenge 3 de desembre celebraran l’acte final al qual esteu tots convidats a venir.

L’activitat s’iniciarà a les 11 del matí amb tallers de maquillatge i a les 12h començarà l’obra “A l’atzar” que és l’espectacle que hem ideat per a celebrar els nostres 10 anys al Centre Cultural la Mercè.

El preu de la entrada es de 8€ per persona a partir de 2 anys i es poden adquirir amb anticipació, a partir del dijous 22 de novembre al Bar +Cub (C/ l’Albareda, 15 de Girona – Pl. Catalunya). Obert entre les 8h i les 21h.

També es pot fer una trasferència bancària al compte: ES86 2100 0002 5702 0184 6152 detallant en el concepte de la transferència el nom i cognom de la persona que fa la reserva. Una vegada feta la transferència s’ha d’enviar un correu electrònic a info @ xaropclown.com amb el nom de la persona que fa la reserva i el nombre d’entrades que s’han comprat.

xaropclown 2

Caldrà tributar les compravendes a Wallapop i altres webs?

Creat per el nov 27, 2017 a |

Recentment hem llegit algunes notícies relacionades amb la legislació que regula el pagament d’impostos en els casos de venda a través de plataformes com eBay, Wallapop, Vibbo, MilAnuncios o Amazon. Segons les darreres informacions, la hisenda autonòmica té dret a recaptar un 5% (a Catalunya) dels imports d’aquestes transaccions i s’haurien d’indicar fent servir el model 600.

El cert és que segons la normativa, l’impost exigible ho és sobre el valor real del producte, per tant si s’ha comprat una ganga, el comprador hauria de pagar un 5% sobre el valor real del bé adquirit, i no sobre el què realment ha pagat.

L’impost és exigible al comprador, i l’administració disposa d’un termini de quatre anys per detectar o revisar les operacions.

Arrel de les novetats, hi ha hagut les primeres respostes per part de les plataformes. En el cas de Wallapop han comunicat que es negaran a facilitar les dades dels seus usuaris a Hisenda, ja que creuen que la legislació relacionada amb aquests impostos és arcaica i cal actualitzar-la als nous temps i els “nous models de consum col·laboratiu”. Efectivament, el tribut sobre les vendes físiques de productes de segona mà és vigent des de l’any 1993 i s’aplica a totes les transaccions entre particulars, independentment del mitjà o plataforma utilitzat en la compra venda.

El cert és que les negatives a donar dades a hisenda per part de les plataformes, tot i ser una posició que inicialment pot tranquil·litzar als usuaris i que a més han de manifestar en pro del seu negoci, pot topar amb resolucions judicials que ho exigeixin. És lògic que ells s’hi oposin inicialment, però això en cap cas garantirà el seu èxit.

Internet i les noves tecnologies de la informació han posat nous reptes en el camp de la recaptació d’operacions que en cap cas es pensava que podrien ser tan nombroses. Mentrestant, hem de tenir clar que tenim dues possibilitats, pagar i descansar, o no fer-ho i assumir els riscos que pertoquin.

L’atribució de rendes (comunitats de béns) s’avança un mes!

Creat per el nov 21, 2017 a |

Fins ara solíem presentar el model 184 (d’atribució de rendes que bàsicament afecta a les comunitats de béns) durant el mes de febrer. Enguany, caldrà presentar l’exercici del 2017 el mes de gener, no us despisteu!

Aquest canvi es va publicar al  BOE el dissabte. Si el voleu llegir sencer cliqueu aquí.

 “Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347. “

Segons l’exposició de motius de la norma es tracta d’un canvi molt positiu a l’hora d’homogeneïtzar i facilitar els terminis de presentació de les declaracions.

L’any 2019 també caldrà avançar la presentació del model 347 (d’operacions de més de 3.005,06€) al gener.

Així ho expliquen:

“Por último, y con el fin de homogenizar los plazos de presentación de las declaraciones informativas y mejorar la calidad de los datos fiscales se anticipan los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347 al mes de enero de cada ejercicio.

Uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria es el de facilitar a los contribuyentes la cumplimentación de sus declaraciones tributarias, y en el caso de que estas resulten a devolver, efectuar, en la medida de lo posible, cuanto antes dicha devolución. Este objetivo alcanza su máxima expresión en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, en las próximas campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Administración Tributaria tiene previsto anticipar el plazo de presentación de la autoliquidación por este impuesto, con el fin de que los contribuyentes puedan solicitar y obtener su devolución cuanto antes. Para ello es imprescindible que la Administración Tributaria disponga de la información que proporcionan los modelos 171, 184, 345 y 347 lo antes posible, para lo cual se anticipa en esta orden ministerial el plazo para su presentación al 31 de enero, si bien la entrada en vigor de la modificación del plazo de presentación del modelo 347 se pospone hasta el 1 de enero de 2018, siendo de aplicación por tanto a la declaración anual de operaciones con terceras personas del ejercicio 2018, a presentar en 2019. De esta forma, se podrán depurar los datos y realizar las pruebas necesarias para detectar errores y omisiones, y poder ofrecer a los contribuyentes su borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sus datos fiscales, con mayor anticipación.”

Si tens qualsevol dubte sobre com i quan presentar els models 171, 184, 345 i 347, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.