Us assessorem i realitzem totes les operacions mercantils necessàries per a la gestió de les vostres societats

Facilitem l’estabilitat i la garantia del vostre negoci a través del nostre servei d’assessorament legal i judicial en l’àmbit empresarial, abastant les diverses branques del món del dret en coordinació amb el nostre bufet Codina Advocats.

Constitució de noves empreses

Valorem i gestionem les operacions i documentació necessàries per a cada cas i cada client, des del primer moment amb l’assessorament a l’hora de constituir noves empreses:

 • Informació i gestió de tots els tràmits necessaris per iniciar una activitat empresarial
 • Assessorament en la planificació d’estructures empresarials
 • Constitució de societats mercantils (anònimes, limitades…), comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives, associacions, Unions Temporals d’Empresa (UTE), societats professionals…
 • Redacció d’estatuts socials, definició de càrrecs i poders
 • Domiciliació de societats
 • Tramitació i inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat, i en qualssevol altres resgistres administratius (Registre de Cooperatives, Registre de Fundacions…)

 Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost 

Gestió de societats i operacions

Us acompanyem en la gestió de les vostres estructures empresarials, assessorant-vos i gestionant qualsevol canvi o operació des del punt de vista jurídic:

 • Organització i assistència de juntes generals de socis i consells d’administració, redacció dels llibres d’actes i socis
 • Canvis en els òrgans i estructura de les societats: nomenament de càrrecs i modificacions dels estatuts socials
 • Transmissió d’accions i participacions així com de negocis o branques d’activitat
 • Ampliacions i reduccions de capital, aportació d’actius, bescanvi de valors,…
 • Gestions i documentació exigible per al funcionament dels òrgans socials
 • Operacions societàries de modificació estructural  (transformació, fusió, escissió, segregació, cessió global d’actius i passius,…), operacions de reestructuració, dissolució i liquidació de societats
 • Negociació i redacció de contractes mercantils i bancaris: immobles, permutes, hipoteques, préstecs, leasings, avals, contractes d’agència comercial, de distribució, d’obra…
 • Planificació, assessorament i protocols per a l’empresa familiar: suport en la gestió, relleus generacionals

 Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Assessorament jurídic continuat

Estem al vostre costat per a les vostres consultes periòdiques o puntuals:

 • Assessorament i defensa en assumptes mercantils
 • Arbitratges, negociació i mediació en conflictes mercantils i entre socis
 • Dret concursal: planificació i assessorament en concursos de creditors
 • Negociacions extrajudicials, reclamacions de deutes i impagats
 • Reclamacions judicials i demandes
 • Preparació d’informes sobre societats mercantils, auditoria legal

 Contacta’ns sense compromís per una primera consulta sense cost

Accedeix a la teva informació 24h a través del nostre servei Codin@line